Θυρεός Κοινότητας

Aνιχνευτής

Γενικά

Η ΚOΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ είναι το τρίτο τμήμα του Προσκοπικού Συστήματος ισότιμο με την Αγέλη Λυκοπούλων και την Ομάδα Προσκόπων.

Κοινότητα Ανιχνευτών μπορεί να λειτουργήσει και στα πλαίσια Τοπικής ή Περιφερειακής Εφορείας, αν δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις στα κατά τόπους Συστήματα.

'Eφηβοι (αγόρια και κορίτσια) που συμπλήρωσαν το 15ο έτος της ηλικίας τους, μαθητές της Α' τάξης Λυκείου τουλάχιστον και το αργότερο μέχρι να συμπληρώσουν το 18ο, εντάσσονται στην Κοινότητα Ανιχνευτών (Κ.Α.).

Τα μέλη της Κ.Α. καλούνται ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ. Ανιχνευτές μπορούν να γίνουν και έφηβοι 15-17 ετών, που δεν υπήρξαν Πρόσκοποι. 'Eφηβος, που για πρώτη φορά έρχεται στον Προσκοπισμό για να ονομαστεί και να γίνει ενεργό μέλος του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων,πρέπει να δώσει την Υπόσχεση του Προσκόπου.

Η διαπαιδαγώγηση, που παρέχει ο Προσκοπισμός στον Κλάδο των Λυκοπούλων και στον Κλάδο των Προσκόπων, συμπληρώνεται στον Κλάδο των Ανιχνευτών με την εντατική ανίχνευση του φυσικού περιβάλλοντος και της κοινωνικής ζωής, καθώς και την προσφορά υπηρεσίας στο Κοινωνικό σύνολο, με στόχο την ανάπτυξη των ηθικών, πνευματικών, φυσικών και κοινωνικών ικανοτήτων των Ανιχνευτών, ώστε να βοηθηθούν να διαμορφώσουν την προσωπικότητά τους και να γίνουν υπεύθυνοι 'Eλληνες πολίτες χρήσιμοι στην Πατρίδα και το Κοινωνικό Σύνολο.

Διάρθρωση

Κάθε Κοινότητα Ανιχνευτών έχει 6 μέχρι 24 Ανιχνευτές και κατευθύνεται από τον ΑΡΧΗΓΟ Κοινότητας (Α.Κ.Α.) και ένα ή δύο ΥΠΑΡΧΗΓΟΥΣ Κοινότητας (Υ.Κ.Α.) οι οποίοι καλούνται Βαθμοφόροι. Εφ' όσον η Κ.Α. έχει περισσότερα από 24 μέλη μπορεί να έχει έναν ακόμα Υπαρχηγό.

Λειτουργία, Σύνοδος Κοινότητας

Η Κ.Α. διοικείται από τη ΣΥΝΟΔΟ της Κοινότητας, στην οποία μετέχουν οι Βαθμοφόροι και όλοι οι Ανιχνευτές.

Η Σύνοδος της Κοινότητας πραγματοποιεί τακτικές συνεδριάσεις κάθε μήνα ή και πιο συχνά και ασχολείται με θέματα προγραμματισμού, αξιολόγησης δράσεων, προόδου Ανιχνευτών, καταμερισμού αρμοδιοτήτων και συγκρότησης Ομίλων Εργασίας.

Λειτουργία, 'Oμιλοι Εργασίας

Για την διοργάνωση και προετοιμασία κάθε συγκεκριμένης δράσης της Κ.Α., η Σύνοδος της Κοινότητας καταρτίζει πρόσκαιρες Ομάδες Εργασίας, που ονομάζονται 'Oμιλοι και αποτελούνται από 3-6 Ανιχνευτές.

Οι ΟΜΙΛΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ο.Ε.) σχηματίζονται ανάλογα με τα ενδιαφέροντα των μελών της Κ.Α. Κάθε Ο.Ε. επιλέγει ένα μέλος που τον συντονίζει και, σαν σύνδεσμος, συνεργάζεται με τον Α.Κ.Α. και τους άλλους Βαθμοφόρους της Κοινότητας για την προώθηση των εργασιών του. Μετά την λήξη των εργασιών του ο Ο.Ε. παύει να υφίσταται.

Λειτουργία, Δράσεις Κοινότητας

Οι επιμέρους ενασχολήσεις, εβδομαδιαίες ή και συχνότερες της Κοινότητας Ανιχνευτών καλούνται ΔΡΑΣΕΙΣ. Οι Δράσεις της Κοινότητας Ανιχνευτών έχουν ένταση, έκταση και περιεχόμενο ανάλογα με τις δυνατότητες και τα ενδιαφέροντα των εφήβων.

Ειδικότερα, οι δράσεις της Κ.Α. καλύπτουν θέματα από τα παρακάτω έξι πεδία Ανιχνευτικής Ενασχόλησης τα οποία αποτελούν και οδηγό κατάρτισης του Προγράμματος δραστηριοτήτων της:

- Αγωγή και Δημοκρατία
- Κοινωνική Αλλυλεγγύη
- Πολιτισμός
- Ανίχνευση Φύσης
- Ποίοτητα Ζωής
- Σταδιοδρομία

Οι Δράσεις της Κ.Α. πραγματοποιούνται είτε ομαδικά ως Δράσεις Κοινότητας ή Δράσεις Ομίλων Εργασίας, είτε ατομικά ως Ερασιτεχνικές Ασχολίες ή Ανιχνευτικά Εργαστήρια Γνώσεων.

Οι ομαδικές δράσεις της Κ.Α. προγραμματίζονται από τη Σύνοδο, ενώ οι ατομικές από τον ενδιαφερόμενο Ανιχνευτή σύμφωνα με τους Ετήσιους Στόχους της Κοινότητας, τους Παιδαγωγικούς στόχους των Βαθμοφόρων και τους προσωπικούς στόχους κάθε Ανιχνευτή.